vdf

Conditions of sale

Všeobecné obchodné podmienky

 
1. Definície:
V týchto termínoch "Predajca" znamená predávajúceho tovaru, ako je tu definovaný; "Kupujúci" znamená subjekt nakupujúci Tovar vrátane všetkých jeho nástupcov; "Tovar" je tovar, výrobky, služby a / alebo materiály vyrobené, dovezené, dodávané a / alebo dodané predávajúcemu alebo predávajúcim kupujúcemu; "Zmluva" znamená zmluvu uzatvorenú medzi Predajcom a Kupujúcim na dodanie Tovaru tak, ako je to uvedené na príslušnej faktúre predávajúceho, alebo ako sa v ňom výslovne alebo implicitne predpokladá, či už skutočným prijatím tovaru kupujúcim a / alebo akoukoľvek platbou pre ktoré je výslovne dohodnuté, že ich uzatvorenie sa bude považovať za úplný súhlas s vykonávaním všetkých transakcií, o ktorých sa predpokladá, výlučne na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak to nie je písomne potvrdené predávajúcim.
 
2. Platba:
Pokiaľ nie je písomne výslovne dohodnuté inak, platba za tovar bude splatná v deň dodávky tovaru, alebo pred jeho doručením a nie je možné uskutočniť žiadnu zľavu. Platby prijaté po dátume splatnosti špecifikovanom vo faktúre budú znášať poplatok za službu, ktorý vznikne od dátumu splatnosti, či už je zapísaný na príslušnej faktúre, alebo inak dohodnutý, s uplatniteľnou maximálnou zákonnou úrokovou sadzbou a ak nie je - s ročnou sadzbou 5 % nad základnou sadzbou (k dátumu splatnosti príslušnej platby) NCB centrálnej banky miesta založenia kupujúceho. Všetky platby sa uskutočnia na určenom bankovom účte predávajúceho v rovnakej mene a za rovnaké čiastky, ako sú uvedené v príslušnej faktúre predávajúceho.
 
3. Ceny, clá a dane:
Pokiaľ nie je písomne výslovne dohodnuté inak, ceny stanovené v príslušnej faktúre predávajúceho sú čisté bez obalov a považujú sa zo závodu (Incoterms 2010 v znení neskorších predpisov). Ceny sú okrem iného založené na výrobných nákladoch na dodávky, prácu, dodávky, povinnosti a služby platné k dátumu objednávky. V prípade podstatného zvýšenia akýchkoľvek takýchto nákladov si predávajúci vyhradzuje právo buď upraviť ceny tovaru podľa toho, alebo zrušiť akúkoľvek časť predaja týkajúcu sa nedodaného tovaru. Povinnosti, dane, poplatky, odvody a iné povinné platby, ktoré sa vzťahujú na predaj tovaru kedykoľvek, ako aj náklady na dopravu, expres, poistenie a doručenie, budú hradené a uhradené v plnej výške kupujúcim, ak nie je výslovne písomne potvrdené inak predávajúci.
 
4. Dodávka:
a) Všetky dodacie lehoty uvedené na príslušnej faktúre predávajúceho podliehajú primeranej zmene. Prijatie zásielky spoločným dopravcom, alebo akýmkoľvek oprávneným verejným nákladným vozidlom predstavuje riadne dodanie. Riziko spojené s tovarom prechádza na kupujúceho pri dodaní, pri každom zbere tovaru kupujúcim alebo s prevzatím vlastníctva tovaru, podľa toho, čo nastane skôr; za predpokladu, že v prípade oneskorenia dodávky z dôvodu okolností spôsobených, alebo v zodpovednosti kupujúceho, riziko straty prechádza na kupujúceho na základe oznámenia predávajúceho, že tovar je pripravený na odoslanie. Pokiaľ nie je v písomnej faktúre alebo zmluve predávajúceho písomne uvedené inak, všetky poplatky, výdavky, alebo dane spojené s dodávkou zaplatia kupujúci.
 
5. Vlastnícke právo:
Hlava prechádza na kupujúceho len pri úplnej platbe kupujúceho za cenu tovaru a za všetkými ostatnými neuhradenými dlhmi splatnými kupujúcim predávajúcemu (ak existuje). Kupujúci na základe žiadosti predávajúceho prijme všetky potrebné opatrenia podľa platných právnych predpisov na ochranu názvu predávajúceho v tovare a oprávnene oznámi súčasným alebo potenciálnym veriteľom kupujúceho titul predávajúceho a záujem o tovary. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ nie je tovar preložený v tovaroch, tovar je pre predávajúceho tovarom, ako majetok a splnomocnený zástupca a musí bezpečne a bezpečne skladovať a udržiavať tovar oddelene a v dobrom stave, jasne preukazujúci vlastníctvo predávajúceho tovar a zaznamená vlastníctvo predávajúceho o tovare v jeho účtovníctve. Bez ohľadu na vyššie uvedené môže kupujúci používať tovar na vlastné použitie, alebo predávať tovar ako splnomocnenec pre predávajúceho tretej strane v rámci bežnej obchodnej činnosti predajom v dobrej viere, za trhovú cenu, pričom výnosy z takéhoto uskladnenia, používania, alebo predaj tovaru podľa toho, čo je to možné, musí byť v rozsahu sumy, ktorú kupujúci dlhuje predávajúcemu v čase prijatia takéhoto výnosu, kupujúci držiteľom dôvery pre predávajúceho a konkrétne zistený až do úplného zaplatenia za všetky splatné dlhy kupujúceho predávajúcemu.
 
6. Záruka:
a) Predávajúci ručí za to, že tovar predávaný spĺňa svoje opisy, alebo špecifikácie, s výhradou ich použitia, skladovania a použitia v súlade so štandardnými toleranciami predávajúceho, pokynmi na použitie a odporúčaniami.
b) Ak nie je uvedené inak obmedzené povinným platnými právnymi predpismi, tejto záruky uvedené v tomto dokumente výslovne NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VYSLOVENÉ ALEBO, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK A VŠETKY záruk obchodovateľnosti, kvality a vhodnosti na použitie a na daný účel, AKEJKOĽVEK PORADENSTVO A ODPORÚČANIE A AKÉKOĽVEK POVINNOSTI ALEBO ZÁVÄZKY, KTORÉ MÔŽU BYŤ PREDPOKLADANÉ PREDAJATEľOVI, AKOKOĽVEK A VŠETKÝCH, KTORÉ SA TÝKAJÚ VÝSLOVNE ODMIETNUTÝCH, ODMIETNUTÝCH A VYLÚČENÝCH. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že žiadna záruka, ktorá nie je výslovne uvedené v tejto dohode nebude vymáhaná ALEBO INAK, ktorými sa riadi kupujúceho a / alebo ktokoľvek konajúci v mene kupujúceho a / alebo kýmkoľvek, ktoré vyplývajú zákonnosti jeho požadovať od kupujúceho, ani že budú všetky TAKÁTO ZÁRUKA BOLA PLATNÁ. PREDAJCA NEPREBERÁ ani neoprávňuje žiadnu inú osobu, aby predpokladajme IT, akýchkoľvek iných záväzku v súvislosti s predajom, alebo manipulácii so všetkým možným tovar špecifikovaný alebo zamýšľané touto zmluvou. Záruka sa urobených s ohľadom na niektorú z týchto tovar, ktorý bol predmetom nehodou, nedbalosťou, pozmeňovanie, nesprávnej starostlivosti, nesprávnym skladovaním, nesprávnou údržbou, zneužitie alebo nesprávne.
 
7. Zodpovednosť:
a) Pokiaľ predávajúci do 30 dní od doručenia tovaru nedostal od kupujúceho písomné oznámenie o akejkoľvek záležitosti alebo veci, z dôvodu ktorého je údajné, že tovar nie je v súlade so zmluvou, dodanie tovaru sa považuje za doručené dodaný, dodaný a akceptovaný vo všetkých ohľadoch v plnom súlade so zmluvou a kupujúci nemá právo odmietnuť to isté a ani vzniesť žiadny nárok na náhradu škody, alebo iný opravný prostriedok v súvislosti s údajnou nedbanlivosťou a / alebo porušením záruky a / alebo akékoľvek podmienky.
b) Každá reklamácia podaná v súlade s vyššie uvedenými podmienkami musí byť kupujúcim preukázaná k spokojnosti predávajúceho, že dodržal pokyny predávajúceho na používanie, starostlivosť, skladovanie, údržbu, manipuláciu a aplikáciu tovaru.
c) Pokiaľ nie je inak výslovne obmedzené povinným uplatniteľným zákonom, zodpovednosť predajcu v rámci akéhokoľvek nároku a v súvislosti s akýmkoľvek možným tvrdením, či už z dôvodu nedbanlivosti, zmluvy alebo akejkoľvek inej príčiny, sa obmedzí na buď (i) nahradenie Tovar, alebo dodávka rovnocenného tovaru; (ii) oprava alebo úhrada nákladov na opravu tovaru; alebo (iii) úver vo výške rovnajúcej sa kúpnej cene uvedenej v príslušnej faktúre predávajúceho, alebo vo výške rovnocenného tovaru, a to všetko na základe výhradnej voľby predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že nápravné opatrenie, ktoré má k dispozícii, je namiesto akýchkoľvek nápravných opatrení, ktoré mu môžu byť v súčasnosti, alebo v budúcnosti dostupné, či už právne, alebo majetkové, týkajúce sa akejkoľvek straty alebo škody, či už priamo, alebo nepriamo , ktoré vyplývajú z nákupu a / alebo používania tovaru, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek skutočných, alebo podmienených škôd, straty produkcie, straty zisku, straty použitia, straty zmlúv, alebo akýchkoľvek iných následných, alebo nepriamych strát, či už peňažných, alebo nemajetkových. V prípade, že akékoľvek obmedzenie zodpovednosti predávajúceho podľa tohto zákona bude podľa platných zákonov neplatné, zodpovednosť predajcu bude v každom prípade obmedzená na minimálnu výšku škody, ktorú môže predávajúci obmedziť svoju zodpovednosť, ak je vyššia ako kúpna cena, ako je uvedené v príslušnej faktúre predajcu.
d) Kupujúci pre seba a pre akúkoľvek inú stranu, ktorá môže uplatniť nárok buď na základe, alebo prostredníctvom kupujúceho, alebo nezávisle od kupujúceho, vrátane zamestnancov kupujúceho, riaditeľov, dôstojníkov, zástupcov, pridružených spoločností a personálu, odškodňuje a predáva predávajúceho neškodný od a proti nárok alebo zodpovednosť za škodu spôsobenú nedbalosťou vrátane, ale nie výlučne, akéhokoľvek nároku v súvislosti s návrhom, výrobou, používaním, starostlivosťou, skladovaním, dodávaním, použitím, alebo údržbou akéhokoľvek tovaru predávaného podľa tohto zákona, či už údajne spáchaného predávajúcim alebo akejkoľvek inej osobe. Záväzok Kupujúceho, ako je uvedené v tomto pododdiele 7 písm. C) a ods. 7 písm. D), sa rozširuje a prisúdi k prospechu predávajúceho a jeho nástupcov, ako aj k pobočkám, zamestnancom, zástupcom, riaditeľom, riaditeľom a funkcionárom Predajcu. Žiadne ustanovenie v tomto dokumente neplatí, aby vylúčilo, alebo obmedzilo zodpovednosť v prípade, že zodpovednosť nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných zákonov vrátane, ale bez obmedzenia, na smrť, zranenie osôb a podvodné skresľovanie.
e) Všetky záruky, záväzky, alebo záruky poskytnuté v tomto prípade predávajúcim sú špecificky obmedzené na kupujúceho a nie sú pripísané predávajúcim, či už priamo alebo nepriamo, výslovne alebo implicitne, akejkoľvek inej osobe, alebo subjektu vrátane akéhokoľvek následného kupujúceho, alebo užívateľa, nadobúdateľa licencie, zamestnanca či zástupcu kupujúceho.
 
8. Predvolené:
Ak kupujúci neplní akékoľvek čiastky dlžné predávajúcemu, alebo v prípade akéhokoľvek porušenia, alebo predpokladaného porušenia akéhokoľvek zmluvného vzťahu s predávajúcim zo strany kupujúceho, alebo ak sa kupujúci buď (i) stane platobne neschopným, (ii) zvolá schôdzu svojich veriteľov , alebo (iii) vykoná akúkoľvek úlohu v prospech veriteľov, alebo ak (iv) začne konanie o konkurze, platobnej neschopnosti, reorganizácii, nútenej správe alebo reorganizácii od alebo proti kupujúcemu, potom pri každej takejto príležitosti môže predávajúci jednostranne (1) zrušiť túto zmluvu a akúkoľvek inú zmluvu s kupujúcim (bez toho, aby sa vzdal akéhokoľvek práva predávajúceho na uplatnenie opravného prostriedku voči kupujúcemu); (2) požiadať o vrátenie akéhokoľvek tovaru v držbe kupujúceho, ktorého titul neprešiel kupujúcemu; (3) odložiť akúkoľvek zásielku podľa tejto zmluvy; (4) bezodkladne vyhlásiť za splatné všetky nezaplatené faktúry kupujúceho podľa tejto, alebo akejkoľvek zmluvy; a / alebo (5) predávať celý, alebo časť nedodaného tovaru bez oznámenia formou verejného a/alebo súkromného predaja, zatiaľ čo kupujúci je zodpovedný za všetky náklady a výdaje na takýto predaj a je povinný predávajúcemu za akýkoľvek nedostatok pri výplate z čiastok splatných predávajúcemu.
 
9. Nezávislé doručenie:
Každá dodávka tovaru sa (bez toho, aby boli dotknuté práva predávajúceho podľa odseku 8) považovaná za samostatnú zmluvu a neúspešnosť akejkoľvek dodávky neplatí pre dodávky iných tovarov a ich platbu.
 
10. Zrušenie:
Objednávky vyrobené úplne, alebo čiastočne podľa špecifikácie kupujúceho / špeciálne, alebo upravené nástroje / sa nesmú zrušiť s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu predajcu za podmienok, ktoré budú kompenzovať predávajúceho za akékoľvek prípadné straty.
 
11. No-Assignment:
Žiadne práva alebo povinnosti kupujúceho vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť pridelené bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
 
12. Vyššia moc:
Ak by sa predávajúcemu zabránilo uskutočniť dodávky tovaru, alebo niektorého z nich z dôvodu nepredpokladaných aktivít, ako: povstania, nepokojov, vojnových nepriateľských akcií, teroristických útokov, vojenských operácií, pirátstva, zatýkania, zadržiavania alebo zadržania ktoréhokoľvek kompetentného orgánu, štrajku alebo kombinácie alebo zablokovanie pracovníkov, požiaru, záplavy, suchá, zemetrasenia, trvalé alebo dočasné oneskorenie alebo neschopnosť získať pracovnú silu, materiál alebo služby prostredníctvom obvyklých a pravidelných zdrojov predajcu, alebo akékoľvek iné okolnosti (či už podobné povahy, alebo nie) nad rámec absolútnej kontroly predávajúceho, potom v každom takomto prípade povinnosť predávajúceho vykonať dodávky podľa tohto zákona sa pozastaví až po prerušení tejto prevencie. Ak by boli akékoľvek dodávky podľa tejto zmluvy pozastavené podľa tejto doložky na viac ako 90 dní, - každá strana môže odstúpiť od tejto zmluvy a zbaviť sa akýchkoľvek zodpovedností; za predpokladu, že kupujúci však môže prevziať dodávku a zaplatiť za takéto tovary, akonáhle je predávajúci schopný dodať v súlade s obdobím (-ami) odoslania uvedenými v tejto zmluve. Predajca nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu, alebo škodu akéhokoľvek druhu vyplývajúcu z dôvodov uvedených vyššie.
 
13. Poradenstvo:
Akékoľvek ustanovenia, ktoré sú uvedené, alebo vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo z iných dôvodov, akákoľvek rada, odporúčanie, informácie, pomoc, alebo služba poskytnuté predávajúcim v súvislosti s tovarom, alebo s ohľadom na jeho použitie, alebo aplikáciu sú uvedené v dobrej viere, sa považujú za prijaté kupujúcim bez pripísania akejkoľvek zodpovednosti voči predávajúcemu a je povinnosťou kupujúceho potvrdiť presnosť a spoľahlivosť toho istého vzhľadom na použitie, ktoré kupujúci realizuje, alebo zamýšľa vyrobiť z tovaru.
 
14. Celá dohoda:
Táto zmluva spája a zahŕňa všetky a výhradné podmienky pre predaj tovaru. V žiadnom inom dokumente, záznamoch, alebo nástroji, ktoré sa týkajú a / alebo ktoré inak pretrvávajú v súvislosti s predajom tovaru, výslovne alebo implicitne vrátane akejkoľvek písomnej objednávky, žiadosti alebo inej normy, alebo špecifické podmienky akéhokoľvek subjektu, sa vykladajú alebo môžu interpretovať tak, aby pripisovali predávajúcemu a / alebo pridruženým predajcom alebo zástupcom predávajúceho (i) akúkoľvek zodpovednosť, záväzok, záväzok a / alebo záväzok a / alebo (ii) akékoľvek upustenie od súvisiacich alebo akéhokoľvek práva, či už zmluvného, majetkového, osobného a / alebo spravodlivého, vrátane, avšak bez obmedzenia, všetkých práv duševného vlastníctva súvisiacich s tovarom, ktoré sú a vždy zostanú v exkluzívnom a úplnom vlastníctve predávajúceho v rámci všetkých za akýchkoľvek okolností a bez ohľadu na akýkoľvek predaj tovaru podľa tohto dokumentu a či je tovar štandardným tovarom alebo je vyrobený podľa konkrétnej objednávky. Kupujúci sa vždy a akýmkoľvek účelom zdržiava od porušovania, spochybňovania, spochybňovania alebo spochybňovania takýchto práv, patentov, ochranných známok, titulov, alebo záujmov, ani neposkytne pomoc ani neumožňuje iným, aby tak urobili bez ohľadu na to, či sú priamo alebo nepriamo. Kupujúci nesmie inzerovať, prezentovať ani publikovať skutočnosť, že predajca uzavrel zmluvu s kupujúcim, a nesmie používať meno predajcu, tovar predajcu a / alebo akékoľvek iné informácie alebo materiály týkajúce sa predajcu v akejkoľvek reklame, publikácii, brožúre, alebo webovej stránke bez predchádzajúceho schválenie predávajúceho. Žiadna zmena, alebo zrieknutie sa akéhokoľvek ustanovenia týchto ustanovení nebude platná a účinná s výnimkou písomného dokumentu, ktorý predávajúci riadne podpísal. Žiadne vzdanie sa žiadnej zo zmluvných strán z akéhokoľvek omeškania druhej strany sa považuje za vzdanie sa akéhokoľvek neskoršieho, alebo iného zlyhania.
 
15. Zákon a arbitráž:
Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi o súdnej právomoci založenia predávajúceho a s vylúčením dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (CISG). Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou budú nakoniec riešené rozhodcovským konaním v súlade s rozhodcovskými pravidlami Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), ktoré budú v platnosti čas od času. Rozhodcovské konanie sa bude konať na takom mieste v stave založenia predávajúceho, ktoré určí predávajúci podľa vlastného uváženia. Rozhodca bude vzájomne vymenovaný predávajúcim a kupujúcim do 21 dní po písomnej žiadosti o rozhodcovské konanie niektorou zo strán. Ak sa nedosiahne dohoda o vymenovaní rozhodcu, vedúceho príslušného národného výboru ICC (nachádzajúceho sa v krajine, v ktorej je predávajúci založený, a chýbajúceho miestneho výboru v danej krajine - výboru ICC UK (www.iccuk.net) ) vymenuje rozhodcu na žiadosť ktorejkoľvek zo strán, ktorej žiadosť o vymenovanie rozhodcu poskytne žiadajúca strana druhej strane. Vyznamy môžu byť vykonané v súlade s Newyorským dohovorom z roku 1958 a rozsudok sa môže priznať akémukoľvek súdu v ktoromkoľvek súde, ktorý má právomoc voči stranám a / alebo ich majetku. Poplatky arbitra uhrádzajú obidve strany v rovnakých častiach, pokiaľ rozhodca nerozhodne inak. Toto ustanovenie pretrváva v prípade akéhokoľvek ukončenia ktoréhokoľvek z podmienok uvedených v tomto dokumente a považuje sa za nezávislú arbitrážnu zmluvu medzi kupujúcim a predávajúcim na všetky účely a zámery. Každá strana sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky transakcie a / alebo akcie vykonávané podľa tejto zmluvy a / alebo inak v súvislosti s produktmi predávajúceho boli vykonávané úplne transparentným a zákonným spôsobom a správne oznámené všetkým príslušným orgánom
 
16. Správa a dodržiavanie predpisov:
Každá zmluvná strana zastupuje vo svojom vlastnom mene a v mene ktoréhokoľvek zástupcu, že (i) bude konať vždy v prísnom súlade so všetkými platnými pravidlami a nariadeniami vrátane, ale nie výlučne, opatrení proti praniu špinavých peňazí, daňových pravidiel, colných predpisov a akékoľvek iné zákonné finančné pokyny a povinnosti, ako aj akékoľvek obchodné obmedzenia, medzinárodné sankcie a iné právne záväzky, ktoré príslušné orgány uložia z času na čas; a (ii) neposkytla a neposkytla, nesľúbila, neudelila, neoprávňovala, nepožadovala ani neprijímala žiadne kroky, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo priniesť k platbe, vydieraniu alebo získavaniu úplatkov, úplatkov alebo akýchkoľvek iných nesprávnych platieb, akúkoľvek neoprávnenú výhodu akéhokoľvek druhu, uľahčenie neprimeraného vplyvu na rozhodovanie ktorejkoľvek tretej strany, pranie a / alebo skrývanie a / alebo skrytie skutočného pôvodu finančných prostriedkov a produktov, akékoľvek iné korupčné činy alebo iné úkony určené na vyhýbanie sa obchádzaniu, obtoku alebo obchádzať uplatňovanie zákonov, sankcií alebo iných rozhodnutí orgánu, ktoré sú akokoľvek spojené a relevantné pre túto zmluvu alebo pre spoluprácu medzi stranami.
 
--------------------------------------"