vdf

Registrovať

(Email sa používa ako užívateľské meno)

Úvod do webovej stránky IMC

Vitajte na webových stránkach IMC (ďalej len "stránka"). Vážime si váš záujem o produkty Iscar Slovakia s.r.o. Táto webová stránka vám bude sprístupnená v súlade s nasledujúcimi podmienkami používania, ktoré, ak akceptujete, budú právne záväznou dohodou medzi vami a spoločnosťou Iscar Slovakia s.r.o. V týchto Podmienkach používania spoločnosť "Iscar Slovakia sro" znamená spoločnosť IMC, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, holdingové spoločnosti a akýkoľvek iný právny subjekt kdekoľvek na svete, ktorý vlastní alebo je držaný pod spoločnou kontrolou alebo je držiteľom Iscar Slovakia sro, či už úplne alebo čiastočne.

Môžete použiť túto stránku za predpokladu, že akceptujete všetky ustanovenia uvedené nižšie. Môžeme zmeniť, aktualizovať alebo inak zmeniť kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia niektoré alebo všetky Podmienky používania, podmienky a / alebo ustanovenia uvedené na tejto stránke. Pravidelne kontrolujte obsah týchto Podmienok používania pre zmeny. Pokračovanie v používaní týchto stránok alebo akejkoľvek jej časti po zverejnení akýchkoľvek zmien v Podmienkach používania predstavuje prijatie týchto Podmienok používania a akýchkoľvek následných zmien. Každá takáto zmena a doplnenie sa stane automaticky platným a vynútiteľným v čase, kedy nás prvýkrát zobrazí na stránke.

Okrem prípadov konfliktu zákonov majú tieto Podmienky používania prednosť pred Obchodnými podmienkami. Ak ste viazaní samostatnou a nezávislou platnou písomnou dohodou so spoločnosťou Iscar Slovakia s.r.o, žiadne z týchto Podmienok používania neplatí žiadne ustanovenia takejto dohody.

Žiadna zmena, zmena a doplnenie, zrušenie, doplnenie alebo odchýlka od týchto Podmienok používania sa nemôže uskutočniť na základe správania strán. Tieto podmienky používania nebudú inak zmenené a doplnené alebo zmenené s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Iscar Slovakia s.r.o.

Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami, prosím, opustite stránky bez toho, aby ste ich využívali.

Opis služby a používania stránky

Naša stránka poskytuje svojim používateľom ľahký prístup k informáciám o našich produktoch na účely objednávania akýchkoľvek našich produktov, ktoré sú a v budúcnosti budú uvedené na internete, a tiež získať aktuálne informácie o našich ponukách a službách, všetky podliehajúce podmienky používania a podmienky uvedené vyššie a nižšie (ďalej len "Služby").

Autorské práva, ochranné známky a vlastnícke práva

Informácie obsiahnuté a / alebo uvedené na týchto stránkach, vrátane, ale nie výlučne, všetkých patentov, ochranných známok, registrovaných ochranných známok, autorských práv, log, obchodných mien, výkresov, obrázkov, návrhov, mien, materiálov, zdroje, odkazy, opisy internetových zdrojov a akékoľvek ďalšie dokumenty alebo podrobnosti, z ktorých môže pochádzať akékoľvek vlastnícke právo a / alebo právo duševného vlastníctva, je jediným a absolútnym vlastníctvom IMC.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené a písomne povolené inak, žiadna časť takejto informácie nesmie byť duplikovaná, kopírovaná, reprodukovaná, distribuovaná, použitá na vytváranie odvodených diel, zmenená alebo inak použitá na akýkoľvek účel, úplne alebo čiastočne bez predchádzajúceho písomného súhlasu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Iscar Slovakia s.r.o a bez ohľadu na to, či je spoločnosť Iscar Slovakia sro oprávnená používať názvy, patenty a ochranné známky, či už registrované alebo nie, akýmkoľvek spôsobom alebo spôsobom, ktorý môže byť zavádzajúci a / alebo ktorý môže spôsobiť a / alebo ktorý môže viesť k akejkoľvek zámene.

Za žiadnych okolností nie je žiadna licencia, povolenie, právo alebo záujem akejkoľvek povahy udelený komukoľvek, kto používa túto stránku, ani akýkoľvek nákup akéhokoľvek produktu alebo spotreba akejkoľvek služby od nás, znamená, že ste v žiadnom prípade oprávnení na takéto práva.

Porušenie ktorejkoľvek z týchto ustanovení je zákonom výslovne zakázané a môže mať za následok prísne občianske a trestné sankcie. Porušovatelia môžu podliehať súdnemu konaniu v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Toto oznámenie sa vzťahuje na všetky stránky, ktoré sú alebo môžu byť zahrnuté do webových stránok spoločnosti Iscar Slovakia sro bez ohľadu na to, či sú tieto stránky označené poznámkou o autorských právach, upozornením na ochrannú známku ™ alebo registrovanou ochrannou známkou ® , Prijatie tejto HTML stránky alebo akejkoľvek inej stránky, v ktorej existuje odkaz na túto stránku, sa bude považovať za prijatie týchto podmienok bez akýchkoľvek výhrad.

Hyperlinks

Naše stránky môžu poskytovať odkazy na iné webové stránky alebo zdroje. Vzhľadom na to, že nemôžeme byť zodpovední za takéto iné stránky a nemáme žiadnu kontrolu nad týmito inými stránkami vrátane, ale nie výlučne, ich obsahu, týmto uznávate a súhlasíte s tým, že spoločnosť Iscar Slovakia sro nie je a nenesie zodpovednosť za takéto stránky. iné stránky vrátane, okrem iného, ich dostupnosti, obsahu, typu služieb, ktoré ponúkajú, reklamy a / alebo produktov v nich obsiahnutých a ich formy. Tiež uznávate a súhlasíte s tým, že nie sme a nebudeme niesť zodpovednosť ani priamo ani nepriamo za škody a / alebo straty, či už peňažné alebo nie, spôsobené alebo údajne spôsobené alebo v súvislosti s používaním, alebo spoliehania sa na akýkoľvek takýto obsah, tovary alebo služby, ktoré sú k dispozícii na takýchto iných webových stránkach alebo zdrojoch.

Ďalej beriete na vedomie, že spoločnosť Iscar Slovakia s.r.o nie je a nenesie zodpovednosť za presnosť, zákonnosť, slušnosť, autorské práva, súlad, dostupnosť akýchkoľvek materiálov zahrnutých alebo uvedených v týchto iných stránkach alebo akýchkoľvek iným aspektom obsahu týchto iných lokalít. Začlenenie takýchto odkazov neznamená schválenie lokality spoločnosťou Iscar Slovakia s.r.o, alebo akékoľvek združenie s prevádzkovateľmi takýchto stránok a zdrojov.

Bez toho, aby ste sa odchýlili od všeobecnosti uvedeného vyššie, konkrétne sa zaväzujete, že nebudete vytvárať žiadne priame alebo nepriame odkazy na naše stránky bez získania nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Presnosť a prístup

Všetky informácie vrátane údajov, čísel, špecifikácií a mien obsiahnutých v tejto lokalite bez obmedzenia sú neustále revidované a upravované v súlade s najnovším vývojom a nedávnymi publikáciami. Avšak aj keď pečlivo a neustále skúmame presnosť týchto stránok, nemôžeme za žiadnych okolností zabezpečiť presnosť, dostupnosť a prístup k akejkoľvek službe a / alebo akejkoľvek časti informácií obsiahnutých alebo uvedených na našich stránkach a / alebo na ktorejkoľvek z jej stránok. Nesmieme prevziať žiadnu zodpovednosť alebo zodpovednosť za opomenutia alebo chyby, ktoré sa môžu objaviť, a nemôžeme zabezpečiť dostupnosť služby kedykoľvek. Nemôžeme zaručiť, že každá špecifikácia obsiahnutá v informáciách na našich stránkach je kedykoľvek presná, presná, správna alebo úplná, ani nemôžeme zabezpečiť prísnu závislosť na informáciách obsiahnutých na týchto stránkach. Keďže používanie týchto stránok je na vlastné riziko, máte plnú podporu pri používaní všetkých možných prostriedkov a preventívnych opatrení na prekonanie niektorého z vyššie uvedených faktorov.

 

Zabezpečenia

Bohužiaľ, žiaden prenos dát cez internet nie je zaručený 100% bezpečnosťou. Nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť a ochranu informácií, ktoré ste odoslali prostredníctvom internetu, a akékoľvek informácie, ktoré nám odovzdáte, sú na vlastné riziko. Napriek tomu všetky informácie, ktoré od Vás dostaneme, budú uchovávané a používané v súlade s naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov [hypertextový odkaz by sa mal pridať] a spôsobom, ktorý chráni a chráni vaše súkromie.

Ak sa budete cítiť bezpečnejšie, môžete sa obrátiť na miestneho autorizovaného distribútora spoločnosti Iscar a nie na zasielanie informácií prostredníctvom internetu.

ODMIETNUTIE / OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Hoci vynakladáme primerané úsilie, aby obsahovali presné a aktuálne informácie na našej stránke a aby sme umožnili bezchybnú a bezpečnú prevádzku tejto stránky, nezaručujeme ani neposkytujeme žiadnu prezentáciu, alebo prezentáciu, pokiaľ ide o túto stránku, pokiaľ ide o PRESNOSŤ A / ALEBO KVALITA ALEBO VHODNOSŤ A / ALEBO VHODNOSŤ A / ALEBO DOSTUPNOSŤ A / ALEBO DOSTUPNOSŤ ALEBO ÚPLNOSTI A / ALEBO SPOĽAHLIVOSTI A / ALEBO SPRÁVNOSTI INFORMÁCIÍ ALEBO KAŽDÝCH ČASTÍ ALEBO VÝROBKOV ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ MATERIÁLY A / ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY (ĎALEJ: "OBSAH").

NEZARUČUJEME ALEBO NEOBSAHUJEME, ŽE TÁTO STRÁNKA A / ALEBO OBSAH ZAHRNUTÝ V SÚČASNOSTI JE / ALEBO BUDE K DISPOZÍCII V AKÉKOĽVEK KONKRÉTNEJ ČASE ALEBO MIESTE; NEBUDE VYKONÁVAJÚ, ŽE AKE AKÉ VADY ALEBO CHYBY BUDÚ PRIPRAVENÉ ALEBO ŽE OBSAH BUDE ZO VÍRUSOV ALEBO INÝCH ZNEČISŤUJÚCICH KOMPONENTOV. PODMIENKY, KTORÉ JE POSKYTOVANÉ BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANÝCH, BY SA NESMIE OBSAHOVAŤ NA OBSAH UVEDENÚ VYŠŠIE. PONÚKAME TÚTO STRÁNKU A JEJ OBSAH, AKO JE DEFINOVANÉ VYŠŠIE NA "TAK, AKO JE, AKO JE K DISPOZÍCII", A MÔŽETTE POUŽÍVAŤ PODĽA VŠETKÝCH POŽIADAVIEK POUŽITIA A NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.

Spoločnosť Iscar Slovakia s.r.o, jej spoločnosti, dcérske spoločnosti, zamestnanci, distribútori, riaditelia a zástupcovia nie sú zodpovední za žiadne chyby, alebo zanedbanie alebo nezahrnutie akéhokoľvek materiálu v obsahu, alebo dodávke, alebo dodaní alebo za akúkoľvek formu straty alebo ŠKODY, KTORÉ JE DEFINOVANÉ (VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK OSOBITNÝCH, ŠPECIÁLNYCH, PRIAMEHO, NEPRIAMEHO, NÁSLEDNÉHO, NÁHODNÉHO, PREDCHÁDZAJÚCICH, NEPRIJATEĽNÝCH A / ALEBO EXEMPLÁRNÝCH ŠKÔD), KTORÉ MÔŽE VZŤAHOVAŤ ALEBO TO, KTORÉ SA MÔŽU VZŤAHOVAŤ S TÝMTO STRÁNKAMI ALEBO OBSAHOM.

VÝSLOVNE ODMIETATE VŠETKY GARANCIE A ZÁRUKY, VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A / ALEBO NEPORUŠENIA PRÍPADU SÚVISIACICH S SLUŽBAMI A / ALEBO OBSAHU A / ALEBO AKEJKOĽVEK VYDÁVANIA, KTORÁ JE, ALEBO TO MÔŽE INÉ SOUVISLOSTI S TÝMTO WEBOM. TÝMTO VYLÚČENIE SA TÝKA PLATNOSTI, ŽE NÁROKOVANÁ ZODPOVEDNOSŤ JE ZALOŽENÁ NA ZMLUVE, TROUBE, NEDBALOSTI, STRICNÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO AKOKOĽVEK ĎALŠÍCH ZÁKLADOV, BEZ OHĽADU NA TO, AJ ALEBO AKEJKOĽVEK JEJ SÚDNE SPOLOČNOSTI Iscar Slovakia s.r.o boli upozornení na možnú škody alebo straty.

VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE ŽIADNA ZÁRUKA, KTORÁ NIE SÚ UVEDENÁ V TEJTO DOHODE, BUDE VYHRADENÁ, ALEBO INAK VYKONÁVAŤ VÁM, A ŽIADNA ZÁRUKA NEBUDE PLATNÁ. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NERUČUJÚ VYLÚČENIE, ALEBO OBMEDZENIE RÔZNYCH DRUHOV ŠKÔD Iscar Slovakia s.r.o MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ V TÝCHTO JURISDIKCIIACH BUDE OBMEDZENÁ A NEPOSKYTUJE MINIMÁLNU ROZSAH ZODPOVEDNOSTI STANOVENÁ ALEBO POVOLENÁ ZÁKONOM V TÝCHTO JURISDIKCII.

ODŠKODNENIE

SPOLOČNOSŤ Iscar Slovakia s.r.o a jej dcérske spoločnosti, zamestnanci, zástupcovia, affiliáti, riaditelia, distribútori,

A ZÁRUKA NEPOSKYTUJEME ZA AKÉKOĽVEK NÁROK, ZODPOVEDNOSŤ ALEBO POŽIADAVKY, VRÁTANE ODÔVODNÝCH POPLATKOV V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM VÁM ALEBO NA MATERIÁLY ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ DISTRIBUJETE ALEBO INAK PRENÁŠAJTE V TOMTO STRÁNKE A KTORÉ MÔŽE VZŤAHOVAŤ ALEBO SÚVISIŤ S VAŠOU NEPOUŽÍVANIE, ALEBO POUŽÍVANIE ALEBO ZNEUŽÍVANIE TOHTO STRÁNKY. BEZ ODCHÝLANIA Z VAŠEHO DOVOZU ZMENA A ODPORUČENIE Iscar Slovakia sro TIEŽ V ŽIADNOM PRÍPADE PORUŠENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA VYHRADŇUJÚME PRÁVO NA VYKONÁVANIE ABSOLÚTNEJ KONTROLY VO VÝLUČNEJ OBRANE A MANIPULÁCII ŽIADNYCH ZÁLEŽITOSTÍ, KTORÉ INÉ PODMIENKY VÁM VYPLŇUJÚ, V ČOKOJKOĽVEK ZÁLEŽITOSTÍ, KTORÝM SA PODUJETE PLNOM SPOLUPRÁCA S Iscar Slovakia sro A KONANIE V SÚLADE S Iscar Slovakia sro PRÁVNE PORADENSTVO PRI PRIJÍMANÍ A RIADENÍ AKÝCHKOĽVEK DOSTUPNÝCH DEFENCIÍ.

Medzinárodné použitie

Spoločnosť Iscar Slovakia s.r.o neposkytuje žiadne vyjadrenie, podľa ktorého sú na tejto stránke materiály a / alebo služby a / alebo obsah, ako sú definované vyššie, dostupné alebo vhodné na územiach mimo územia, v ktorom sú služby poskytované a / alebo ponúkané. Všetky služby a / alebo Obsah tejto stránky, vrátane všetkých produktov, ktoré môžeme ponúknuť kedykoľvek, sú ponúkané výhradne na základe domácich a miestnych transakcií. Osobitne uznávate a súhlasíte s tým, že akýkoľvek produkt a služba, ktorú si môžete objednať od spoločnosti Iscar Slovakia s.r.o, ak sa spoločnosť Iscar Slovakia s.r.o rozhodne poskytnúť, vám bude poskytnutá z miestneho zákonného zástupcu Iscar Slovakia s.r.o na príslušnom území. Každá takáto transakcia, obchodovanie, dohoda alebo služba bude predstavovať miestnu dohodu a obchod, ktorá bude vykonaná a vykonaná podľa všetkých obchodných podmienok, ktoré sú uvedené nižšie av súlade so všetkými príslušnými a platnými ustanoveniami miestneho zákona krajiny. Pre zobrazenie Obchodných podmienok kliknite sem

Prístup na túto stránku a / alebo používanie obsahu z území, kde sú takéto aktivity nezákonné, je zakázané. Ak to urobíte v rozpore s týmto ustanovením, je na vlastné riziko a na základe vašej výlučnej zodpovednosti dodržiavať všetky miestne zákony.

Výber zákona a fórum

Tieto Podmienky používania sa spravujú a vykladajú v súlade so zákonmi členského štátu, v ktorom je spoločnosť založená. Vy výslovne súhlasíte s tým, že výlučnú a výhradnú právomoc akéhokoľvek nároku alebo konania vyplývajúceho z týchto Podmienok používania alebo súvisiacich s týmito Podmienkami používania alebo používania týchto stránok sa bude podávať výhradne na príslušnom súde a inštancii spoločnosti Iscar Slovakia s.r.o. Ďalej sa výslovne súhlasíte a podstupujete výkon osobnej príslušnosti takéhoto súdu / inštancie na účely súdneho sporu akéhokoľvek takéhoto nároku alebo konania.

Nesprávne konanie, nesprávne použitie a narušenie

Zodpovedáte za akékoľvek zneužitie a / alebo materiály, ktoré umiestňujete alebo prenášate na webe alebo prostredníctvom tejto stránky, a nesmiete používať túto stránku a / alebo žiadnu Službu, ktorá je v ňom k dispozícii, na ponúkanie, odosielanie, distribúciu, odkaz na obsah alebo materiály, ktoré sú alebo môžu: (i) porušovať akýkoľvek zákon, predpis, zmluvu alebo spôsob správania, ktoré sa vzťahujú na správanie online a používateľov World Wide Web; a / alebo (ii) je nezákonné, zavádzajúce, nesprávne, neúplné, škodlivé, zastrašujúce, obťažujúce, urážlivé, hanlivé, nevhodné, násilné, obscénne, pornografické, urážlivé alebo porušujúce súkromie iných osôb; a / alebo (iii) poškodzuje niekoho iného duševného vlastníctva alebo iné práva; a / alebo (iv) obsahujú vírusy alebo iné počítačové súbory alebo programy, ktoré sú navrhnuté alebo zamýšľané alebo ktoré môžu narušiť, poškodiť, zasahovať alebo obmedziť fungovanie ktorejkoľvek časti tejto stránky a / alebo akéhokoľvek zariadenia alebo softvéru; a / alebo (v) prerušiť alebo zasahovať do prevádzky lokality; a / alebo vi) používať neoprávnené osoby na akýkoľvek iný účel, ako je ten, ktorý spĺňa všetky podmienky používania.

Prijatie objednávok a podpisov

Obsah a služby, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke, vám budú ponúknuté na základe všetkých predajných podmienok av súlade s týmito podmienkami používania. Všetky elektronické objednávky, ktoré ste umiestnili a / alebo ktoré ste odovzdali prostredníctvom týchto stránok pod vaším používateľským menom, ak ich obdržíte a schvaľujete spoločnosťou Iscar Slovakia s.r.o, sa budú považovať za prijatie ponuky, ktorú ste urobili. Vyhradzujeme si právo kontaktovať vás prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu, poštou alebo akýmkoľvek iným primeraným spôsobom na účely zistenia vašej totožnosti, objasnenia požadovanej objednávky, diskusie o akýchkoľvek platobných a platobných podmienkach, overenie požadovanej doručenej adresy a prostriedkov prostredníctvom ktoré uprednostňujete doručenie a akýkoľvek iný účel, ktorý môže súvisieť s vašou objednávkou.

Súhlasíte s vytvorením právne záväznej zmluvy o kúpe a / alebo poskytovaní služieb medzi spoločnosťou Iscar Slovakia sro a spoločnosťou Iscar Slovakia sro po prijatí Vašich objednávok za predpokladu, že prijmeme, schválime a potvrdíme objednávky prostredníctvom vydania schválenia objednávky referenčné číslo podobné objednávaciemu číslu. Ak sa naša schvaľovanie objednávky týka len časti objednávky, dohoda medzi nami nadobudne platnosť iba v súvislosti s tú časť vašej objednávky, ktorú sme prijali a schválili. Môžeme odmietnuť alebo schváliť vašu objednávku úplne alebo čiastočne, ako to považujeme za vhodné, a bez toho, aby sme mali povinnosť zdôvodniť naše rozhodnutie. V prípade, že sa rozhodneme schváliť iba časť Vašich objednávok, nebudete mať nárok na žiadnu žiadosť a / alebo dopyt, ani nebudete mať nárok na akékoľvek nápravné opatrenie, pokiaľ ide o tú časť vašej objednávky, ktorú sme neschválili.

Výslovne sa vzdávate a vopred odmietnete akýkoľvek nárok, že objednávky, ktoré ste dostali od vás a ktoré ste potvrdili, nepredstavovali ponuku, ktorú ste nám predložili, alebo že medzi Vami a spoločnosťou Iscar Slovakia sro nebola uzavretá žiadna dohoda z dôvodu okrem iného nedostatku podpis a / alebo nedostatok oznámenia o prijatí.

Oddeliteľnosť a integrácia

Táto zmluva predstavuje celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Iscar Slovakia s.r.o ohľadom tejto stránky a všetkých jej obsahov, ako sú definované vyššie. Všetky jej Podmienky používania nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné rokovania, vyjadrenia a návrhy (či už ústne, písomné, elektronické alebo iné) predchádzajúce alebo simultánne medzi vami a spoločnosťou Iscar Slovakia s.r.o.

Ak sa niektoré ustanovenie medzi týmito podmienkami používania považuje za neplatné alebo inak nevymáhateľné, úplne alebo čiastočne, takéto ustanovenie sa bude interpretovať, vykladať, uplatňovať a presadzovať spôsobom, ktorý je v súlade s platným právom a ktorý bude odrážať skutočné zámery vyjadrené v týchto Podmienkach používania , Každá z ostatných ustanovení zostáva v plnej platnosti a účinku.

Ukončenie

Spoločnosť Iscar Slovakia s.r.o si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia ukončiť alebo inak obmedziť prístup na celú alebo časť tejto stránky a / alebo jej obsah podľa vlastného uváženia, a to bez zbytočného odkladu.© IMC International Metalworking Companies B.V. Všetky práva vyhradené [Apríl 2018]